Ettersøksring 


Hvordan mann starter en ettersøksring.

Dette setter eg inn kunn for at eg begynner og bli frustrert og etter alle henveldelser om dette tullet.

   6 AUG. 2008

Vedkjem ettersøk etter Storvilt.

Vil med dette opplyse om at det er startet en ettersøksring i Fjell, Sund og Øygarden, med

navnet Sotra Brukshundklubb ettersøkning, tilsluttett Sotra Brukshundklubb.

Vi har forsøkt å komme i dialog med den allerede etablerte ettersøksringen på Sotra, men der

slipper vi ikke inn i det gode selskap selv om vi har alle kurs og godkjenninger.

Dette er en praksis som en ikke finner i andre ettersøksringer vi kjenner til.

Vi går ut fra at Resursutvalget har synspunkt på dette.

Det kan ikke være slik at Fjell kommune skal fordele midler og oppdrag kun til en

ettersøksring som velger sine medlemmer ut fra kamerat forhold og ikke ut fra kompetanse. I

tillegg har de medlemmer fra Sund og Øygarden men vil altså ikke ta inn medlemmer fra

Fjell. Folk fra Sund mottar altså midler og oppdrag fra Fjell, mens vi fra Fjell ikke får delta.

Denne praksisen må forandres på.

Så vi forlanger at inntil Fjell, Sund og Øygarden ettersøksring åpner for at alle med godkjent

hund, blir alle offentlige oppdrag gitt til en ettersøksring som er åpen for alle med godkjente

hunder å delta i.

Undertegnede kan møte opp for å redgjøre mer for dette dersom det er ønskelig.

For Sotra

Brukshundklubb ettersøkning

Torbjørn Landro

Tlf. 97 70 13 31

Svar:

   Side i av 1

Emne: Ettersek

Utval

for vilt og landbruk

Svar på brev fra Sotra brukshundklubb ettersøkning.

Sentralarkivet

5 OKT. 2008

Vi synes det er flott at Sotra brukshundklubb har startet ettersøkning. Det er en fin måte for både

førere og hunder og holde seg aktive samtidig som man gjør et samfunnsnyttig arbeid.

Vi har registrert at Sotra brukshundklubb v/ Egil Vindenes har annonsert

i VestNytt i lengre tid med

tilbud om gratis ettersøk

. Derfor regnet vi med at de hadde rikelig med oppdrag.

"Ettersøksringen", som undertegnede var med på å starte i 2006, er ikke å betrakte som en vanlig

hundeklubb der alle som vil kan bli medlemmer. Vi ønsker kun få og nøye utvalgte medlemmer for

å opprettholde god kvalitet på tjenestene vi kan tilby. Medlemmene er utvalgt etter nøye vurdering,

basert på personlighet og omtale. Alle har godkjente ettersøkshunder, og alle førere har gjennomført

videregående kurs i ettersøk.

"Ettersøksringen" teller idag 7 medlemmer:

Fra Fjell: Terje Lønøy, Svein Bruvik, Tore Bruvik, Lars Kr Fjell.

Fra Sund: Eivind Sangolt, Jarle Toft.

Fra Øygarden: Tore Oen

Vi har lagt opp til en vaktordning der vi skal være tilgjengelig 24timer i døgnet hele året, og har

funnet det formålstjenlig å ha medlemmer fra alle tre kommuner.

Torbjørn Landro reagerer på at vi har fått tildelt midler og oppdrag fra det offentlige. Til det er å si

at vi har tilbydt våre tjenester til bl.a. Fjell kommune, på lik linje med andre tilbydere, og har inngått

kontrakt på hederlig vis. Vi disponerer også to jaktradioer som er Fjell kommune sin eiendom.

Vi beklager på det sterkeste at vår virksomhet forårsaker ergrelse hos enkelte, men synes at vi må ha

lov til drive "Ettersøksringen" på vår måte.

Ekren 14.10.08

for Ettersøksringen

Terje Lønøy.

Terje Lønøy.

Mob:909 92 487

www.viltspor.com

15.10.2008

 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 56 32 64 00 Bankkonto: 6516 05 05200

Postboks 184 Rådhuset Telefaks: 56 32 65 00 Bankkonto for skatt og avgift: 6345 06 12466

5342 STRAUME www.fjell.kommune.no

Plan- og utbyggingssjefen

Sotra Brukshund ettersøksring

v/Torbjørn Landro

Areknappen 15

5363 ÅGOTNES

Dykkar ref. Vår ref. Saksh. – tlf. Dato

2008/2417 - 23207/2008 Erik Schult - 56 32 65 64 24.11.2008

Ettersøk av hjort i Fjell kommune

Viser til dykkar brev datert 26. august vedkomande ettersøk etter storvilt. Eg seier meg lei for

seint svar.

Fjell kommune har sidan 1993 hatt organisert ettersøk i kommunal regi av vilt som har blitt

påkøyrd av bil. Gruppa bestod først av 3 personar med jegerbakgrunn. Seinare vart Terje

Lønøy og Egil Vindenes knytt til gruppa avdi dei hadde godkjent ettersøkshund. Denne

ordninga fungerte ut året 2007. I 2006 var Terje Lønøy med på å skipa Ettersøksringen med

4 medlemar og 2 hundar. I dag har ringen 7 medlemar. I 2007 vart det samrøre mellom

ettersøksringen og ettersøksgruppa som hadde medlemer i begge ”leire”. Viltansvarleg

meinte at dette var ein uheldig situasjon som ikkje kunne halde fram. Dette førte til at

Ettersøksringen, i skriv datert 08.11.2007, søkte Fjell kommune om å inngå ein formell avtale

om å ta over ansvar for viltettersøk og andre liknande oppdrag. Avtalen ble godkjent

administrativt og det vart underteikna ein kontrakt gjeldande for 5 år frå 01.01.2008. Kva

som skal skje etter 5 år vert ein politisk sak.

Skrivet frå dykk har vore drøfta i Uval for vilt og landbruk i møte 07.10 2008. Utvalet

konkluderte med at det ikkje er gjort formelle feil ved å inngå kontrakt med Ettersøksringen.

Først det prinsipielle ved saka: Kommunen står fritt til å inngå kontraktar med kva som helst

av private firma som kan levere varer og tenester kommunen har behov for utan å blande seg

inn i organisasjonen og tilsettingstilhøve. Vilkåret må sjølvsagt vere at firmaet opererer

innafor arbeidslivets avtaleverk.

I denne saken kan difor ikkje kommunen krevje at Ettersøksringen skal ta inn alle som måtte

ønske det. Dei må sjølv kunne verve sine medlemar etter eige behov på fritt grunnlag.

Ettersøksringen er ein sjølvstendig etablering i ein fri marknad som tilfredsstiller kommunen

sitt behov for kompetanse og ettersøkshunder. Dessutan har dei ei vaktordning med tilgjenge

24 timar i døgeret heile året. Ettersøksringen opererar i Fjell Sund og Øygarden så det er

naturleg at dei har medlemar frå alle desse kommunane. Når det gjeld midlar til utstyr så får

Ettersøksringen, etter avtale med kommunen, kjøpe inn naudsynt utstyr til offentleg ettersøk.

Innkjøpt utstyr er difor kommunen sin eigedom. Utstyret skal normalt ikkje brukast i private

oppdrag og då berre etter løyve frå kommunen i kvart høve.

Med helsing

Erik Schult

Viltansvarleg

Kopi: Terje Lønøy