Politiets rolle ved ettersok pa vilt
 

 

Politiets rolle ved ettersøk av såret rovvilt.


Med økende stammer av store rovdyr ser vi hyppigere konflikter mellom vernebestemmelser, primærnæringer og samfunnet for øvrig.
Tekst: Kst. Politioverbetjent Nils Roger Duna, Namdal Politidistrikt.


Mange års erfaring i forbindelse med skadeskyting av rovvilt har medført Namdal politidistrikt har erfaring i forbindelse med skadeskyting av rovvilt har medført at Namdal politidistrikt har gjennomført en rekke tiltak for å være forberedt på ettersøk i regi av politiet.
I mange situasjoner kan store rovdyr felles uten at politiet har et ansvar eller en rolle, men det er viktig å være kjent med når politiet skal engasjere seg. Politiet kan i enkelte situasjoner bli ansvarlig for ettersøk av såret rovvilt. Dette er en svært krevende oppgave som fordrer at politidistriktene har forberedt seg på oppgaven. Lovverket er i mange sammenhenger heller ikke uttømmende på dette feltet, og ofte vil slike saker befinne seg i et grenseland for hvem som er ansvarig for bl.a. ettersøk. Samarbeid med forvaltningsorgan som for eksempel fylkesmannens mijøvernavdelinger er derfor en viktig forutsetning for å kunne definere roller og ansvar i de forskjellige situasjoner. Lovlig felling av store rovdyr Pr.d.d kan store rovdyr jaktes/ felles i følgende tilfeller: Områder tilhører den del av landet som har kvotefri jakt på gaupe etter forskrift om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe av 30.06.2000(forvalningforskrifens) § 5, jf. Viltlovens § 12. Området tilhører den del av landet som har kvotejakt på gaupe etter forvaltnigforskriftens § 4, jf. Viltlovens § 12. Det er åpnet for lisensjakt på vedkommende art med hjemmel i forvaltningsforskriftene § 3.2.,jf viltlovens § 12. Det er gitt ekstraordinær fellingtillatelse med hjemmel i forvaltningforskriftene § 3.11.,jf viltlovens § § 12 og 14a.Der foreligger nødverge etter første ledd nr. 2 for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet. Når har politiets et ansvar for ettersøk? I alle jaktsituasjoner kan det oppstå behov for ettersøk. Det er her viktig å være klar over forvaltningsforskriftens § 6 om ettersøk av såret rovvilt, som pålegger den som sårer bjørn, ulv, jerv eller gaupe, uten opphold, å underrette fylkesmannen, kommunen og politimyndighet dersom første dag er uten resultat.


Fylkesmannen avgjør hvordan ettersøket å ska gjennomføres. Det ettersøksansvaret som her er tillagt fylkesmannen omfatter den lovelige jakutøvelsen det er henvist til i viltloven og forvaltningsforskriften. Det finnes imidlertid situasjoner der politiet selv må foreta ettersøk. Lovverket er ikke uttømmende på dette feltet Og det er viktig at politdistriktene er kjent med når det er politiets ansvar. Normalt vil det være i forbindelse md påskytinger uten hjemmel i lov eller forskrift. Det skadeskutte rovviltet er i denne situasjon å betrakte som et «bevis» i en straffesak, og må vurderes som politiets ansvar også under ettersøket. Det samme gjelder i de tilfeller der skytteren påberoper seg nødverge. I alle slike saker må politiet foreta etterforskning for å få bekreftet eller avkreftet hvorvidt i det foreligger grunnlag for å påberope seg nødverge. Også her er det naturlig at politiet har ansvar for ettersøket, da det er en pågående etterforskning. Skadeskyting med påfølgende ettersøk kan også skje i tilfeller der politiet har beordret felling av rovvilt med hjemmel i politilovens § 7 første ledd nr 1. Her vil også ettersøket være et politiansvar. Felling med hjemmel i politiloven vil ofte være hastesaker, og politiet bør derfor på forhånd ha utformet standard formular for slike tilfeller. Ettersøk av såret rovvilt kan videre oppstå i forbindelse med påkjørsler. Det antas at det vil være situasjonsavhenging hvorvidt det er politiet eller fylkesmannen som er ettesøkansvarlig. I vurderingen av hvem som har ansvaret for ettersøket kan det oppstå <<gråsonetilfeller>> der det er tvil om hvem som har det formelle ansvaret. Ved slike tilfeller avgjøres dette av politimester fylkesmann. Vurdering ferdselsforbud ved ettersøk. Et såret rovvilt kan i gitte situasjoner være livsfarlig. En kan også oppleve stor tilstrømming av nysgjerrige. I slike tilfeller er det politiets ansvar å vurdere hvorvidt det skal innføres ferdselsforbud i visse områder. Hjemmelen for dette finnes i politilovens § 2 første ledd nr 2. Dette vil være normalt i haste saker, og standard formular bør ligge klart, slik at utfylling og iverksetting av ferdselsforbudet skjer raskt. Tiltak i Namdal politidistrikt mange års erfaring med de ovenfor nevnte problemstillinger har medført at det i Namdal politidistrikt er gjennomført en rekke tiltak for å være forberedt på aktuelle situasjoner opp mot rovvilt, deriblant ettersøk i regi av politiet. Det er bl.a. utarbeidet: Veiledning for hvordan det opptres i de tilfeller politiet har ansvaret fr ettersøket. Oversikt over årsaker til - og ansvar for ettersøk m.v.. Standard formular for innføring av ferdselsforbud. Standard formular for iverksettelse av felling i politiets regi. Det er og håpe at det arbeidet som er gjort Namdal politidistrikt også kan være til nytte for øvrige politidistrikt i landet som har tilsvarende utfordringer og problemstillinger. Når politiet har ansvar for ettersøk av såret rovvilt. Miljøkrim gjengir nedenfor et utdrag av Namdal politidistrikts veiledning for de tilfeller der politiet har ansvaret for ettersøket av såret rovvilt. Jaktleder og jaktlag. Lensmannen peker ut jaktleder.  Deltakere i jaktlaget for ettersøket utpekes i nært samarbeid med jaktleder. Det bør primært benyttes samme personell som kommunen/ fylkesmannen har oppnevnt til ettersøk i deres regi og som har tilstrekkelig kompetanse, for eksempel har gjennomført kurs i ettersøk av såret bjørn. Jaktleder har ansvaret for å gjennomføre det praktiske ettersøket i henhold til instruks fra lensmannen. Jaktleder Og jaktlag bør være fohåndsutpekt og informert. Deltakere i jaktlaget skal være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift og kunne dokumentere godkjent skytterprøve for storvilt. Jakttidsrom/jaktområde bestemmes av lensmann i samråd med politimester. Krav ti våpen og ammunisjon. Det tillates benyttet rifle og hagle. Dersom rifle benyttes stilles det ved ettersøk av såret bjørn og ulv minimumskrav anslagsenergi som ved utøvelse av storviltjakt. Benyttes rifle til ettersøk på  av såret jerv eller gaupe settes minimum anslagsenergi til 980 joule (100kgm) Det skal benyttes ekspanderende ammunisjon. Dersom hagle benyttes ved ettersøk av såret bjørn eller ulv tillates det benyttet slugs eller buckshot. Benyttes buckshot til bjørn kreves det haglstørrelse med en diameter på minst 7 med mer. Benyttes buckshot til ulv kreves det haglstørrelse på minimum 4,1 med mer. Ved ettersøk av såret jerv eller gaupe tillates alle haglstørelser.


Kontakt mellom politi og jaktleder skal under hele jakutøvelsen være nær kontakt mellom lokalt politi og jaktleder.
Lokalt politi skal hele tiden ha mulighet til og instruere jaktleder ved behov. Mistanke om straffbar handling ved fellinger der det foreligger mistanke om straffbare handlinger forut for at dyret ble såret, er avlivet dyr å betrakte som bevis i en straffesak, og skal ikke håndteres av andre en politiet. Politimester varsles umiddelbart. Felling skal registreres. Økonomi Personell engasjert av politiet til ettersøk av såret rovvilt vil normalt utløse godtgjørelse i form av lønn og reiseutgifter. Lensmannen må på forhånd innhente opplysninger om hva som er normal godtgjørelse ved slike oppdrag og inngå avtale om dette .Såret rovvilt som tar seg over riksgrensen kan viltet ikke forfølges over grensen uten at dette er klarert med svenske myndigheter. Dersom ettersøket tyder på at kryssing av riksgrensen er sansynelig skal svenske myndigheter kontaktes i så god tid som mulig. Lokal lensmann skal umiddelbart informere politimesteren dersom kryssing av riksgrensen er sansynelig. Med bakgrunn i denne veiledning utarbeider  lokal lensmann egen instruks for ettersøk av såret rovvilt i regi av politiet i eget distrikt. Ved ettersøk av såret rovvilt i politiets regi skal lensmannen dele ut instruks for ettersøk til jaktleder. Før jakt starter skal lokal politi kontrollere at deltakerne i jaklaget fyller de formelle krav til og delta i jakten .